Tekst jednolity

STATUT

 

FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, którzy inspirowani fundamentalnymi zasadami etyki katolickiej, dążą do osiągnięcia wspólnego celu:

ROZWOJU GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO GMIN

ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ ORAZ URZECZYWISTNIENIA IDEI

SAMORZĄDOWEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW TYCH GMIN

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej zwane dalej FORUM jest stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie może używać nazwy FORUM.

§ 2

1.      Terenem działania jest obszar województwa dolnośląskiego.

2.      Siedzibą FORUM jest miasto Bolesławiec.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4

FORUM może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych cechach.

§ 5

Działalność FORUM oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem FORUM jest rozwój gospodarczy i kulturalny gmin ziemi bolesławieckiej oraz urzeczywistnienie idei samorządowej przez mieszkańców tych gmin.

§ 7

FORUM realizuje swoje cele poprzez:

1)      Szerzenie (krzewienie) w różnych formach publicznego oddziaływania, łącznie z godziwą reklamą, wszechstronnej wiedzy o ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ, jej walorach i możliwościach gospodarczych, turystycznych i kulturalnych;

2)      Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości rozumianej szeroko, jako popieranie aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej członków ziemi bolesławieckiej;

3)      Integrowanie, skupianie dążeń i oczekiwań mieszkańców GMIN ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ oraz wyrażanie i zajmowanie stanowiska we wszelkich sprawach publicznych istotnych dla nich, w sposób prawnie dozwolony w formie uchwalonych przez walne zgromadzenie FORUM uchwał;

4)      Wspieranie tych poczynań organów samorządu terytorialnego GMIN ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ, które zbiegają się z celami statutowymi stowarzyszenia;

5)      Prowadzenie działalności wydawniczej;

6)      Współpracę z wszelkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania;

7)      Inne działania realizujące cele statutowe.

§ 8

(skreślony)[1]

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 9

1.      Członkowie FORUM dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.

2.      Członkami FORUM mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym FORUM.

§ 10

Członkiem zwyczajnym FORUM może być każda osoba fizyczna, która:

1)      Zobowiąże się przestrzegać cele statutowe FORUM,

2)      Złoży pisemną deklarację członkowską,

3)      Uzyska akceptację Zarządu na podstawie pozytywnej opinii dwóch członków zwyczajnych FORUM.

§ 11

1.      Członkiem wspierającym FORUM może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów FORUM.

2.      Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd.

3.      Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)      Wybierać i być wybieranym do władz FORUM,

2)      Korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności FORUM,

3)      Brać udział w zebraniach, wykładach i wszelkich form działalności FORUM,

4)      Zgłaszać wnioski, co do działalności FORUM.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)      Brać czynny udział w działalności FORUM,

2)      Przestrzegać statutu oraz uchwał władz FORUM,

3)      Regularnie płacić składki.

§ 14

1.      Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)      Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,

2)      Wykluczenia przez Zarząd podjętego w drodze uchwały w związku z łamaniem postanowień statutu, nieprzestrzeganiem uchwał władz FORUM lub utratą praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3)      Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,

4)      Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.      Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze FORUM

§ 15

Władzami FORUM są:

1)      Walne Zgromadzenie członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.      Kadencja władz trwa 2 lata.

2.      Wybór do władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3.      Uchwały władz FORUM zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4.      W razie zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 17

1.      Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą FORUM.

2.      Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane nie rzadziej niż raz w kwartale, przez Zarząd FORUM. O terminie i miejscu Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków FORUM, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

4.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie zwołane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych FORUM.

5.      Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu oraz uchwały o likwidacji FORUM, które podejmowane są większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

6.      Głosowanie jest jawne. Na wniosek 1/3 liczby zwyczajnych członków FORUM zarządza się głosowanie tajne.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1)      Określanie głównych kierunków działania FORUM,

2)      Uchwalanie zmian statutu,

3)      Wybór i odwoływanie władz FORUM,

4)      Wybór Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

5)      Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7)      Uchwalanie regulaminu prac Zarządu,

8)      Uchwalanie budżetu,

9)      Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

10)  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11)  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu FORUM i przeznaczeniu jego majątku,

12)  Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, po uprzednim przyjęciu porządku obrad.

Zarząd

§ 19

1.      Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością FORUM zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zarząd reprezentuje FORUM na zewnątrz.

2.      Do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Zarządu upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

3.      Zarząd składa się od 5 do 7 osób.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      Kierowanie bieżącą działalnością FORUM,

2)      Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3)      Sporządzanie planów pracy i budżetu,

4)      Sprawowanie zarządu nad majątkiem FORUM,

5)      Zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

6)      Reprezentowanie FORUM na zewnątrz,

7)      Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8)      Przyjmowanie i wykluczanie członków.

Komisja Rewizyjna

§ 21

1.      Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      Kontrola działalności FORUM,

2)      Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3)      Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

4)      Składanie wniosków o absolutorium dla władz FORUM,

5)      Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Rozdział V

Majątek FORUM

§ 23

Na majątek FORUM składają się:

1)      Składki członkowskie,

2)      Darowizny, spadki i zapisy,

3)      Dochody z własnej działalności statutowej,

4)      Dochody z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu FORUM,

5)      Dotacje i środki z ofiarności publicznej.

 

§ 24

1.      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku FORUM podejmuje Zarząd.

2.      Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

1.      Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o likwidacji FORUM podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa jej przebieg oraz przeznaczenie majątku FORUM.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.[1]Uchwała nr 6 Walnego  Zgromadzenia  Członków FORUM  SAMORZĄDOWEGO  ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ z  dnia  30 listopada 2017 roku  w sprawie zmiany Statutu FORUM SAMORZĄDOWEGO ZIEMI BOLESŁAWIECKIEJ

szukaj